Βιομηχανικό δάπεδο. Ένα είδος λιτού δαπέδου είναι η τσιμεντοκονία, η πρόσμειξη δηλαδή άμμου θαλάσσης με άμμο λατομείου και τσιμέντο, που κάποιες φορές ενισχύεται με ρινίσματα σιδήρου. Τα βιομηχανικά δάπεδα χαρακτηρίζονται για την επίπεδη και απόλυτα οριζόντια επιφάνεια και έχουν πολύ καλή συμπεριφορά στους εξωτερικούς παράγοντες:
• Αντέχουν σε εξωτερικά φορτία
• Δεν επηρεάζονται από τις μεταβολές της θερμοκρασίας
• Αντέχουν στη φθορά του χρόνου
• Παρουσιάζουν ελεγχόμενη ρηγμάτωση.